کیت تشخیص آپوپتوز بر پایه آنکسین – 5 (قسمت اول)

پایه آنکسین-5

غربالگري بسیاري از داروهاي نوین و نیز تشخیص درمان‌هاي کارآمد نیازمند روش‌هاي با قابلیت بالا (high- throughput screening) می‌باشند. داروها و یا عوامل فیزیکی مؤثر در درمان سرطان‌هاي بدخیم فرایندهاي سلولی را فعال می‌کنند که در نهایت منجر به ایجاد آپوپتوز می‌شوند.

 این فرایند با تغییرات پاتو‌بیوشیمایی (Pathobiochemical) همراه است.

 به طور کلی چنین فرایندهایی را که در دو مرحله اولیه  (Early stage)  شامل تغيیر در قطبیت غشاء و آزاد شدن سیتوکروم C از میتوکندری و مرحله ثانویه (Late stage) نظیر تجمع مواد سیتوپلاسمی، ایجاد ساختار‌هاي هضم شده  DNAبا الگوي نربانی (DNA ladder) و در نهایت مرگ سلول قابل بررسی می‌باشند.

اهمیت تشخیص آپوپتوز

گرچه تشخیص آپوپتوز در مراحل ثانویه توسط مطالعات ماکروسکوپی کاملاً امکان‌پذیر است، با این حال مطالعات این مرحله زمان بر، غیر حساس و نیازمند تخریب کامل سلول و یا بافت مورد مطالعه است. در مقابل تشخیص زود هنگام وقایع آپوپتوز روش سریع و با حساسیت زیاد می‌باشد.

سیگنال “مرا حذف کن”

یکی از فرایندهاي اولیه آپوپتوز تغییر قطبیت غشاء سلولی است. در این حالت فسفولیپیدهاي سطح داخلی غشا به نیمه لایه خارجی منتقل می‌شود. اگرچه مکانیسم مولکولی دقیق این تغیير نامشخص است با این حال به نظر می‌رسد که این فرایند به واسطه مسیرهاي سیگنالی و در نتیجه متوقف شدن عملکرد آنزیم فیلیپاز (Flippases) ایجاد می‌شود. چنین بهم ریختگی در سطح غشاء سیتوپلاسمی، سیگنال مرا حذف کن”eat me” نامیده می‌شود و علامت لازم براي حذف سلول‌هاي آپوپتوتیک توسط ماکروفاژها را فراهم می‌کند.

 

پروتئین آنکسین V

پروتئین آنکسین V پروتئین مونومر وابسته بهCa+ 2  است که به صورت هگزامر در اطراف فسفاتیدیل سرین تجمع می‌یابد.

 

شکل 1: آنکسین V متصل به (Ca2+ ( PDB: 1anx . ساختار پروتئین به صورت تمام آلفا و 4 ساختار فرا ثانویه  هلیکس- لوپ- هلیکس قابل مشاهده است. در هر یک از جایگاه‌ها یک یون Ca2+ متصل شده است و برای فعالیت آنکسین V ضروری می‌باشد.

شکل‌های تغییر یافته این پروتئین به طور وسیعی، در تشخیص آپوپتوز القاء شده در نتیجه عوامل فیزیک و شیمیایی بکار می‌رود و محصولات مختلفی از آن به فرم آنکسین نشاندار‌شده با ترکیباتی نظیر 99mTc و نیز آنکسین فیوژن با فتوپروتئین GFP به صورت تجاري معرفی شده است. چنین بیوسنسورهاي در شناسایی فرایند آپوپتوز القاء شده کاملاً کارآمد عمل می‌کند.

در کیت شرکت زیست پژوهان محبوب پروتیین نوترکیب آنکسین V بر اساس تکنولوژی‌های نوترکیب تولید و پس از مراحل خالص‌سازی به رنگ فلورسانت FITC متصل شد. این کاوشگر که MBR-FITC-Annexin V نام دارد قابلیت شناسایی آپوپتوتیک بادیها یا سلولهای آپوپتوزی را در مراحل اولیه دارا می‌باشد.

annexin-5

سلولهای مرده و مرحله نهایی آپوپتوز                 مرحله اولیه آپوپتوز                                 سلولهای سالم

شکل 2- سنجش توسط کاوشگر MBR-FITC-Annexin V/PI. در نتیجه القاء آپوپتوز فسفاتیدیل سرین از نیمه داخلی غشا به سمت خارج غشاء تغییر مکان می‌دهد. در این حالت بازوی آنکسینی به فسفاتیدیل سرین متصل می‌شود. و این اتصال از طریق رنگ فلورسانت کاوشگر قابل شناسایی است.

در مقاله بعدی با ما همراه باشید تا نتایج بررسی‌های خود را در این زمینه با شما به اشتراک بگذاریم.

 

لیست مقالات بین المللی منتشر شده از زیست پژوهان محبوب:

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *