کیت تشخیص آپوپتوز بر پایه آنکسین – 5 (قسمت دوم)

کیت تشخیص آپوپتوز

در بررسی‌هایی که با کیت ذکر شده در مقاله پیشین برای کاوش در سلولهای آپوپتوزی انجام شد نتایج قابل توجهی بدست آمد. همانطور که در شکل دیده می‌شود بعد از القاء آپوپتوز با داروی دوکسوروبیسن در سلولهای سوسپانسیون Jurkat الگوی آپوپتوزی قابل مشاهده است.   شکل 3- بررسی میزان آپوپتوز در سلولهای Jurkat با استفاده […]

کیت تشخیص آپوپتوز بر پایه آنکسین – 5 (قسمت اول)

پایه آنکسین-5

غربالگري بسیاري از داروهاي نوین و نیز تشخیص درمان‌هاي کارآمد نیازمند روش‌هاي با قابلیت بالا (high- throughput screening) می‌باشند. داروها و یا عوامل فیزیکی مؤثر در درمان سرطان‌هاي بدخیم فرایندهاي سلولی را فعال می‌کنند که در نهایت منجر به ایجاد آپوپتوز می‌شوند.  این فرایند با تغییرات پاتو‌بیوشیمایی (Pathobiochemical) همراه است.  به طور کلی چنین فرایندهایی […]