کیت تشخیص آپوپتوز بر پایه آنکسین – 5 (قسمت دوم)

کیت تشخیص آپوپتوز

در بررسی‌هایی که با کیت ذکر شده در مقاله پیشین برای کاوش در سلولهای آپوپتوزی انجام شد نتایج قابل توجهی بدست آمد. همانطور که در شکل دیده می‌شود بعد از القاء آپوپتوز با داروی دوکسوروبیسن در سلولهای سوسپانسیون Jurkat الگوی آپوپتوزی قابل مشاهده است.

 

شکل 3- بررسی میزان آپوپتوز در سلولهای Jurkat با استفاده از کیت MBR-FITC-AnnexinV

 سمت چپ: بررسی سلولهای Jurkat قبل از القاء آپوپتوز که سلولها به صورت اتوآپوپتوز دارای حدود 71 درصد سلولهای سالم، 8/8 درصد آپوپتوز اولیه و 2/19 درصد نیز در مرحله نهایی آپوپتوز هستند. سمت راست: پس از القای آپوپتوز توسط داروی دوکسوروبیسن و بررسی با کیت، میزان سلولهای سالم به 28 درصد کاهش یافته و سلولهای دارای آپوپتوز اولیه و نهایی به ترتیب 4/38 و 4/32 درصد می‌باشد که بخوبی توسط کیت تشخیص داده شده است.

همچنین در آزمایشی دیگر میزان آپوپتوز در سلولهای چسبنده SK-BR3 پس از القاء آپوپتوز بوسیله توکسین دیفتری با دو کیت MBR-FITC-AnnexinV و کیت تجاری انگلیسی سنجیده شد.

هر دو کیت قابلت شناسایی سلولهای آپوپتوزی را داشته‌اند و به صورت جالب توجهی کیت MBR حساسیت بیشتری در تشخیص سلولهای در فاز اولیه آپوپتوز در شرایط یکسان داشته‌است.

 

شکل 4- مقایسه میزان آپوپتوز در سلولهای SK-BR3 با استفاده از کیت MBR-FITC-AnnexinV و کیت کمپانی Abnova.

نتیجه گیری پایانی

در نهایت شرکت زیست پژهان محبوب استفاده از کیت MBR-FITC-AnnexinV را برای تشخیص آپوپتوز در سلولهای محلول و چسبنده به محققان حوزه بیوتک معرفی نموده و تضمین می‌کند که کیت مزبور با کیفیت، دقت و قیمت مناسب قابلیت تشخیص آپوپتوز را در مراحل اولیه دارا می‌باشد.

لیست مقالات بین المللی منتشر شده از زیست پژوهان محبوب:

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *