خدمات ما

کار خودتان را به ما بسپرید

تولید پروتئین در سیستم پروکاریوتی

 • بیان پروتیین در سیستم E.coli و بهینه سازی در سوشهای مختلف
 • سونیکاسیون سوپ باکترایی (روش پروب سونیکاسیون)
 • تخلیص پروتئین با ستون Ni-NTA کروماتوگرافی
 • الکتروفورز افقی (SDS-PAGE)
 • تعیین غلظت پروتئین با روش برادفورد

تغلیط پروتئین با فالکونهای با کات آف ۱۰-۳۰ و ۵۰ کیلودالتون

تستهای الایزا و وسترن بلات مبتی بر واکنش‌های ایمنی

 • تخلیص آنتی‌بادی با ستون کروماتوگرافی پروتئین A و G
 •  الایزای غیر مستقیم
 • وسترن بلات با آنتی‌بادی anti-his tag

دستورزیهای مولکولی

 • طراحی پرایمرهای کلونینگ و بیانی
 • ژل الکتروفورز افقی (ژل آگارز)
 • PCR
 • بررسی توالیهای سکانس شده
 • طراحی ژنهای تولید کننده پروتئین با انتخاب وکتور مناسب

تولید پروتئین در فرمانتور تا حجم 5 لیتر به روش high cell dencity

سبد خرید